• Zveřejněno: 19.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 528. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. září 2017

  • schválil 10 stanovisek;
  • vedl diskusi o stavu Evropské unie, které se zúčastnil
    pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, a pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů;
  • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy „Zakažte glyfosát“, které se zúčastnili pan Herman van Bekkem, zástupce nizozemské pobočky Greenpeace a pan David Schwartz, koordinátor kampaně v Bruselu.


INT/817
Transparentnost, postupy a zdroje hodnocení (stanovisko z vlastní iniciativy)
Analýza transparentnosti, postupů a zdrojů při posuzování a hodnocení dopadů, které Evropská komise zavádí s cílem zlepšit kvalitu evropských právních předpisů

INT/822
Finanční služby pro spotřebitele (sdělení)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán finančních služeb pro spotřebitele: lepší produkty a širší výběr

ECO/432
Nařízení o infrastruktuře evropských trhů (EMIR) – změna
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí

SOC/561
Úloha sociálních partnerů a organizací občanské společnosti v souvislosti s novými formami práce (průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)
Úloha a příležitosti sociálních partnerů a jiných organizací občanské společnosti v souvislosti s novými formami práce

SOC/562
Dovednosti – nové formy práce (průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)
Poskytování a rozvoj dovedností, včetně dovedností digitálních, v souvislosti s novými formami práce – nové politiky a měnící se úlohy a úkoly

INT/814
Celní unie / správa (sdělení)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Rozvíjení celní unie EU a její správy

INT/816
Digitalizace v oblasti zdravotnictví – zdravotní pojištění
Dopad digitální revoluce v oblasti zdravotnictví na zdravotní pojištění (stanovisko z vlastní iniciativy)

ECO/419
Společný (konsolidovaný) základ daně z příjmů právnických osob
Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)
Návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických osob

ECO/430
Daňový systém pro hospodářskou soutěž a růst
Příznivý daňový systém pro spravedlivou hospodářskou soutěž a hospodářský růst (stanovisko z vlastní iniciativy)

REX/488
Strategické vztahy EU-CELAC (stanovisko z vlastní iniciativy)
Nový kontext strategických vztahů EU-CELAC a úloha občanské společnosti


Newsletter září 2017

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:
http://www.eesc.europa.eu/