• Zveřejněno: 08.08.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 527. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 5. – 6. července 2017

  • schválil 22 stanovisek a 2 usnesení;
  • a vedl diskusi o stavu jednání se Spojeným královstvím podle článku 50 SEU, jíž se zúčastnil hlavní vyjednavač pověřený jednáním se Spojeným královstvím Michel Barnier;
  • a vedl diskusi o prioritách estonského předsednictví, které se zúčastnil zvláštní zástupce estonského předsednictví EU u orgánů EU Matti Maasikas;
  • a vyslechl prezentaci zprávy stážistů v EHSV na téma „EU v sociálních médiích: pohled mladých lidí“.

 

Usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2018

 

Usnesení k bílé knize Komise o budoucnosti Evropy

 

CCMI/150

Odvětví padělaných a pirátských výrobků (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/421

Digitální balíček o DPH v rámci jednotného digitálního trhu

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy

 

INT/820

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci

 

NAT/700

Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Další kroky k udržitelné evropské budoucnosti – Evropské úsilí v oblasti udržitelnosti

 

NAT/706

Výroba energie z odpadů v oběhovém hospodářství

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství

 

NAT/707

Omezení používání některých nebezpečných látek

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

 

NAT/708

Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků

 

TEN/630

Budování evropské ekonomiky založené na datech (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Budování evropské ekonomiky založené na datech

 

TEN/631

Ochrana osobních údajů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

 

TEN/632

Dopady digitalizace a robotizace dopravy na tvorbu politik EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/824

Autorské právo – přístupnost

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení

 

SOC/553

Stav provádění právních předpisů v oblasti legální migrace (informační zpráva)

 

SOC/557

Pravidla EU pro koordinaci sociálního zabezpečení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a pro Švýcarsko)

 

REX/472

Vnější rozměr sociální ekonomiky (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/623

Ceny energie a energetické náklady

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ceny energie a energetické náklady v Evropě

 

TEN/628

Návrh na změnu nařízení o provozování leteckých služeb

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

 

INT/821

Prosazování pravidel hospodářské soutěže

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu

 

NAT/702

Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019

Sdělení Komise – Pracovní plán pro ekodesign na období 2016–2019

 

NAT/709

Od deklarace Cork 2.0 ke konkrétním opatřením (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/151

Průmyslové změny v odvětví výroby řepného cukru v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/605

Uplatňování rozhodnutí o vyrovnávacích platbách z veřejných prostředků za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/787

Posílení účinnosti politik EU pro malé a střední podniky (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

Newsletter červenec 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/