• Zveřejněno: 07.08.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 526. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 31. května – 1. června března 2017

  • schválil 20 stanovisek;
  • vedl diskusi o úkolech a aktuální činnosti evropské veřejné ochránkyně práv, jíž se zúčastnila Emily O’Reilly, evropská veřejná ochránkyně práv;
  • vedl diskusi v rámci příspěvku EHSV k hodnocení programu Erasmus+ v polovině období a strategie EU pro mezinárodní kulturní vztahy, jíž se zúčastnil Tibor Navracsics, evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost, mládež a sport; a vedl diskusi o prioritách Evropského parlamentu a o budoucnosti spolupráce s EHSV, jíž se zúčastnil Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu.

ECO/428

Odchylky v oblasti DPH – přenesení daňové povinnosti

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

 

SOC/559

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

 

TEN/621

Spolupracující inteligentní dopravní systémy

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě

 

TEN/629

Zpracování osobních údajů

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

 

TEN/633

Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech

 

NAT/705

Víceletý plán pro drobný pelagický rybolov v Jaderském moři

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace

 

NAT/710

Obchodování s povolenkami na emise v oblasti letectví

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, aby dále platila stávající omezení rozsahu činností v oblasti letectví a aby se připravilo provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021

 

TEN/626

Stav energetické unie

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Druhá zpráva o stavu energetické unie

zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o pokroku v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

 

NAT/714

Opatření platná v oblasti Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO)

 

NAT/715

Stanovení míry úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

 

INT/812

Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucí evropští lídři: Iniciativa pro začínající a rychle se rozvíjející podniky

 

INT/806

Umělá inteligence (stanovisko z vlastní iniciativy)

Umělá inteligence – dopady umělé inteligence na jednotný (digitální) trh, výrobu, spotřebu, zaměstnanost a společnost

 

SOC/552

Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období

(informační zpráva)

 

REX/480

Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní vztahy (sdělení)

 

INT/815

Balíček týkající se služeb

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením [nařízení o ESC] o evropském elektronickém průkazu služeb a souvisejících správních prostředcích

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky

 

CCMI/149

Evropský obranný akční plán (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský obranný akční plán

 

INT/813

Přizpůsobení aktů o použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 SFEU

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie

 

TEN/619

Urychlení inovací v oblasti čisté energie (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Urychlení inovací v oblasti čisté energie

 

TEN/625

Uspořádání trhu s elektřinou

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

 

NAT/703

Případné přepracování společné zemědělské politiky

(průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)

 

Newsletter květen 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/