• Zveřejněno: 07.08.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 525. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 26. – 27. dubna 2017

  • schválil 12 stanovisek;
  • a vedl diskusi na téma Svoboda sdělovacích prostředků a lidská práva, které se zúčastnil Can Dündar, turecký novinář nominovaný na Sacharovovu cenu 2016;
  • dále vedl diskusi o budoucnosti Evropy a úloze občanské společnosti, které se zúčastnil profesor Dusan Sidjanski, čestný předseda Evropského kulturního centra;
  • a dále vedl diskusi o energetickém balíčku a o stavu energetické unie, které se zúčastní Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise a komisař pro energetickou unii.

TEN/616

Ženy a doprava – Platforma pro změnu (průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)

 

TEN/618

Přezkum směrnice o energetické účinnosti

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

 

TEN/620

Přezkum směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

 

CCMI/147

Digitalizace a inovativní obchodní modely v evropském finančním sektoru: dopad na zaměstnanost a zákazníky (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/624

Balíček předpisů v oblasti Čistá energie pro všechny Evropany

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá energie pro všechny Evropany

 

TEN/622

Revize směrnice o obnovitelných zdrojích energie

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

 

TEN/617

Správa energetické unie

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013

 

REX/484

Návrh nového Evropského konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Návrh nového Evropského konsensu o rozvoji – Náš svět, naše důstojnost, naše budoucnost

 

INT/819

Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích

 

SOC/556

Zřízení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU)

 

ECO/427

Financování terorismu – kontroly pohybu hotovosti

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

 

CCMI/149

Evropský obranný akční plán (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský obranný akční plán

 

 

Newsletter duben 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/