• Zveřejněno: 07.08.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 524. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 29. – 30. března 2017

  • schválil 14 stanovisek;
  • a vedl diskusi o budoucí obchodní politice EU, které se zúčastnila paní Cecilia Malström, komisařka EK pro obchod;
  • a diskusi o politice soudržnosti po roce 2020, které se zúčastnila paní Corina Creţu, komisařka EK pro regionální politiku.

REX/482

Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů (sdělení)

společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Mezinárodní správa oceánů: příspěvek EU k odpovědné správě oceánů

 

NAT/701

Lihoviny

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o definici, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a označování jiných potravin a ochraně zeměpisných označení lihovin

 

ECO/389

Ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení

 

ECO/425

Regulační rámec EU pro finanční služby (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Výzva ke sdělení skutečností: regulační rámec EU pro finanční služby

 

TEN/627

Zrušení nařízení v odvětví dopravy

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1101/89, nařízení (ES) č. 2888/2000 a nařízení (ES) č. 685/2001

 

INT/810

Platební neschopnost podniků

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

 

ECO/431

Územní typologie

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud jde o územní typologie (Tercet)

 

REX/483

Nástroje na ochranu obchodu – metodika

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

 

ECO/418

Ostrovy v EU – od strukturálního znevýhodnění k inkluzivnímu území (průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví)

 

SOC/550

Nařízení o Eurofound, Cedefop a EU-OSHA

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1365/75

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2062/94

 

INT/808

Strategie diverzifikace cestovního ruchu spojeného s rekreační plavbou a námořního cestovního ruchu

(průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví)

 

INT/809

Kosmická strategie pro Evropu (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Kosmická strategie pro Evropu

 

REX/479

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Koreou – hodnotící zpráva o kapitole týkající se obchodu a udržitelného rozvoje

(informační zpráva)

 

ECO/424

Změna nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) s cílem provést nezbytné změny v basilejském rámci a zapracovat závěry příslušných hodnocení požadovaných podle nařízení o kapitálových požadavcích

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o schopnosti úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a provést rekapitalizaci a o změně směrnic 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu

 

Newsletter březen 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/