• Zveřejněno: 01.08.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 523. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. – 23. února 2017

  • schválil 17 stanovisek;
  • a vedl diskusi k budoucnosti Výboru.

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 523. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. – 23. února 2017 schválil 17 stanovisek; a vedl diskusi k budoucnosti Výboru.

 

ECO/420

Zlepšení mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění

návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii

 

ECO/426

Zvláštní opatření pro členské státy zasažené přírodními katastrofami

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami

 

NAT/704

Procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 87/217/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013, směrnice Rady 86/278/EHS a směrnice Rady 94/63/ES, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS

 

CCMI/148

Automobilový průmysl na hranici nového paradigmatu? (informační zpráva)

 

REX/477

Zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj

 

REX/478

Zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu pro migraci

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci

 

ECO/423

Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Směrem k pozitivní orientaci fiskální politiky pro eurozónu

 

SC/046

Roční analýza růstu na rok 2017

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Roční analýza růstu na rok 2017

 

SOC/555

Vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny (průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví)

 

SOC/546

Strategie pro dovednosti a lidský kapitál (průzkumné stanovisko na žádost maltského předsednictví)

návrh doporučení Rady o zavedení záruky k získání dovedností

návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová agenda dovedností pro Evropu – Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci poskytování lepších služeb pro oblast dovedností a kvalifikací (Europass), kterým se zrušuje rozhodnutí č. 2241/2004/ES

 

ECO/429

Pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii

 

NAT/689

Hodnocení programu LIFE v polovině období (průzkumné stanovisko na žádost Komise)

 

NAT/679

Úloha zemědělství v mnohostranných, dvoustranných a regionálních obchodních jednáních s ohledem na ministerskou konferenci WTO v Nairobi (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/537

Efektivnost financování z Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) v rámci činnosti občanské společnosti v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v kontextu strategie Evropa 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/606

Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy v polovině období (původně „Inteligentní města“) (informační zpráva)

 

TEN/607

Hodnocení Nástroje pro propojení Evropy v polovině období (původně „Inteligentní ostrovy“) (informační zpráva)

 

TEN/609

Dekarbonizace dopravy

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro nízkoemisní mobilitu

 

Newsletter únor 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/