• Zveřejněno: 01.08.2017
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 522. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 25. – 26. ledna 2017

  • schválil 13 stanovisek;
  • vedl diskusi v souvislosti s přijetím stanoviska EHSV SOC/542 k evropskému pilíři sociálních práv,  které se zúčastnily paní Marianne Thyssen, evropská komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, a paní Maria João Rodrigues, poslankyně EP a bývalá portugalská ministryně práce;
  • vyslechl prezentaci priorit maltského předsednictví, které se zúčastnil pan Ian BORG, maltský parlamentní tajemník pro fondy EU a předsednictví v roce 2017;
  • vedl diskusi na téma Současný stav evropského hospodářství a perspektiva prohloubení HMU, které se zúčastnil pan Pierre Moscovici, evropský komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla;
  • a vyslechl prezentaci iniciativy Argonauti.

TEN/611

Evropská gigabitová společnost

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti

 

TEN/612

Evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)

návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)

 

TEN/613

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

 

SOC/548

Zřízení rámce Unie pro znovuusídlování

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014

 

SOC/549

Rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodní únosy dětí (přepracované znění)

návrh nařízení Rady o příslušnosti, a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)

 

INT/786

Hrozby a překážky pro jednotný trh (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/804

Balíček týkající se autorských práv

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

 

INT/805

Certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí certifikační systém Unie pro detekční zařízení pro zajištění ochrany letectví před protiprávními činy

 

INT/807

Horizont 2020 (hodnocení)

 

SOC/542

Evropský pilíř sociálních práv

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv

 

TEN/614

Připojení k internetu v místních komunitách

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách

 

TEN/615

Akční plán 5G pro Evropu

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán 5G pro Evropu

 

REX/481

Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA)

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy

 

Newsletter leden 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/