• Zveřejněno: 21.12.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 521. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 14. – 15. prosince 2016

  • schválil 26 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2017, kterou přednesl pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise; 
  • vedl diskusi o nových udržitelných hospodářských modelech, které se zúčastnil pan Jyrki Katainen, místopředseda Evropské komise, komisař pro pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost;
  • a předal cenu EHSV pro občanskou společnost.  

 

TEN/597

Balíček opatření v oblasti letectví II

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

 

TEN/601

Sdělení o on-line platformách

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů On-line platformy a jednotný digitální trh – Příležitosti a výzvy pro Evropu

 

INT/803

Evropská normalizace na rok 2017

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2017

 

REX/469

Důstojný život: místo závislosti soběstačnost

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Důstojný život: místo závislosti soběstačnost – Násilné vysídlování a rozvoj

 

SOC/539

Na cestě k ucelené politice EU v oblasti přistěhovalectví za účelem zaměstnání s ohledem na modrou kartu EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti

 

SOC/547

II. balíček týkající se reformy společného evropského azylového systému

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU

 

NAT/696

Rozhodnutí o sdílení úsilí v rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a emise a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu

 

NAT/697

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

 

ECO/403

Podpora inovativních a rychle rostoucích podniků (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/415

Prodloužení evropského statistického programu 2013–2017 na období let 2018 až 2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 prodloužením tohoto programu na období let 2018 až 2020

 

REX/468

Posílení dvoustranných obchodních vztahů mezi EU a Tureckem a modernizace celní unie

 

REX/470

Politika pro Arktidu

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Integrovaná politika Evropské unie pro Arktidu

 

SOC/541

Přezkum směrnice o vysílání pracovníků (96/71/ES)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

 

ECO/404

Vhodný rámec pro transparentnost podniků (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/413

Nařízení, kterým se mění nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA) a nařízení o evropských fondech sociálního podnikání (EuSEF)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání

 

ECO/417

Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období – Rozpočet EU zaměřený na výsledky

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se mění nařízení (ES) č. 2012/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1307/2013, (EU) č. 1308/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a (EU) č. 652/2014 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 541/2014/EU

ECO/422

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi

 

INT/795

Směrnice o právech spotřebitelů (informační zpráva)

 

INT/796

Právo EU v oblasti ochrany spotřebitele a marketingu (informační zpráva)

 

INT/811

Sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou, pokud jde o datum použitelnosti

 

NAT/682

Nejdůležitější faktory ovlivňující SZP po roce 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/608

Posílení evropského systému kybernetické odolnosti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpora konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti

 

INT/793

Sdělení o ekonomice sdílení

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro ekonomiku sdílení

 

INT/784

Funkční ekonomika (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/685

Směrem k uplatňování nepřímých pobídek v evropských politikách (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/416

Prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice (EFSI 2.0)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 a (EU) 2015/1017, pokud jde o prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice, jakož i zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství

 

Newsletter prosinec 2016

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/