• Zveřejněno: 01.11.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 520. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. října 2016

  • schválil 32 stanovisek;
  • vedl diskusi o programu Horizont 2020 za účasti pana Carlose Moedase, evropského komisaře odpovědného za výzkum, vědu a inovace.

 

SOC/536

Evropský kontrolní mechanismus právního státu a základních práv (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/538

Závěrečné připomínky Výboru OSN pro Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením Evropské unii – Nová strategie pro osoby se zdravotním postižením v Evropské unii (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/543

Přepracované znění nařízení Dublin III

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování [nařízení (ES) č. 604/2013], kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva (přepracované znění)

 

CCMI/142

Úloha a dopady společných technologických iniciativ a partnerství veřejného a soukromého sektoru na provádění programu Horizont 2020 pro udržitelnou průmyslovou změnu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/143

Posílení evropského průmyslového odvětví produktů pro osobní péči a tělesnou hygienu a kosmetických přípravků (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/145

Vrakování lodí a recyklační společnost (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/461

Agenda 2030 – Odhodlání Evropské unie globálně podporovat cíle udržitelného rozvoje (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/680

Podpora spravedlivějších zemědělsko-potravinářských dodavatelských řetězců

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v rámci potravinového řetězce

 

NAT/688

Odstranění překážek udržitelné akvakultury v Evropě (průzkumné stanovisko na žádost Komise)

 

NAT/694

Charakteristické znaky rybářských plavidel (přepracované znění)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění)

 

 

NAT/695

Ochrana tuňáků v Atlantiku

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007

 

INT/797

Legislativní návrh ohledně neoprávněného blokování na základě zeměpisné polohy na jednotném digitálním trhu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES

 

INT/798

Zákony na ochranu zájmů spotřebitele

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Text s významem pro EHP)

 

INT/799

Služby přeshraničního dodávání balíků

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků

 

INT/800

Politika hospodářské soutěže v roce 2015

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2015

 

INT/801

Zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (2017–2020)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb

 

ECO/414

Přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz

 

TEN/583

Energie vyráběná spotřebiteli a družstva pro výrobu energie spotřebiteli: příležitosti a výzvy v zemích EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/585

Mořská energie: obnovitelné zdroje energie, které je třeba rozvíjet (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/591

Strategie EU pro vytápění a chlazení

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro vytápění a chlazení

 

TEN/599

Přezkum směrnice o audiovizuálních mediálních službách

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu

 

TEN/600

Přezkum velkoobchodního trhu s roamingem v EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

 

TEN/602

Osobní lodě – bezpečnostní pravidla a normy

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě

 

TEN/603

Osobní lodě – registrace a ohlašovací formality

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich

 

TEN/604

Lodě typu ro-ro a vysokorychlostní plavidla – provoz v liniové dopravě

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES

 

SOC/551

Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1920/2006, pokud jde o výměnu informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek

 

TEN/598

Nové uspořádání trhu s elektřinou a potenciální dopady na zranitelné spotřebitele (průzkumné stanovisko na žádost slovenského předsednictví)

 

ECO/399

Rozpočet EU založený na výkonnosti a zaměřený na výsledky: klíčový prvek pro řádné finanční řízení (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/408

Přezkum směrnice o boji proti praní peněz

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES

 

INT/794

Sdělení o evropské normalizaci

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské normy pro 21. století

 

INT/792

Hodnocení programu Horizont 2020 v polovině období (průzkumné stanovisko na žádost slovenského předsednictví)

 

REX/460

Spolupráce se třetími zeměmi v oblasti podpory legální migrace do EU (informační zpráva)

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/ nebo https://toad.eesc.europa.eu/