• Zveřejněno: 01.11.2016
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 519. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 21. – 22. září 2016

  • schválil 20 stanovisek;
  • vedl diskusi o stavu Evropské unie, které se zúčastnil pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, pan Markus Beyer, generální ředitel  BUSINESSEUROPE, pan Luca Visentini, generální tajemník EOK a pan Conny Reuter, spolupředseda styčné skupiny s evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti.

NAT/690

Po pařížské konferenci (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/590

Mezivládní dohody v oblasti energetiky – přezkum rozhodnutí z roku 2012

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU

 

TEN/592

Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská iniciativa v oblasti cloud computingu – vybudování konkurenceschopné evropské ekonomiky založené na datech a znalostech

 

TEN/593

Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Priority pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh

 

ECO/400

Nová opatření pro správu a provádění, které jsou zaměřeny na rozvoj – hodnocení evropských strukturálních a investičních fondů a související doporučení (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/535

Práva stálých domácích pečovatelů (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/471

Dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

 

ECO/409

Ustanovení týkající se finančního řízení pro členské státy s finančními obtížemi

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

 

SOC/545

Ochrana před karcinogenními chemickými látkami

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

 

ECO/407

Veřejná daňová transparentnost (podávání zpráv podle jednotlivých zemí)

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček

 

SC/045

Právní předpisy, jež obstojí i v budoucnu (průzkumné stanovisko na žádost slovenského předsednictví)

 

REX/464

Postoj EHSV, pokud jde o konkrétní klíčové otázky, jež vyvstaly v rámci jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/681

Politika EU v oblasti biologické rozmanitosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/693

Udržitelný rozvoj – mapování vnitřních a vnějších politik EU (průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)

 

INT/802

Právní rámec Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním rámci Unie, který se týká porušení celních předpisů a sankcí

 

SOC/544

Systém vstupu/výstupu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)

 

TEN/594

Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020. Urychlování digitální transformace veřejné správy

 

TEN/596

Jaderný ukázkový program

sdělení Komise Jaderný ukázkový program

 

TEN/588

Bezpečnost dodávek zemního plynu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010

 

TEN/589

Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu

 

Newsletter EHSV info říjen 2016

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/ nebo https://toad.eesc.europa.eu/