• Zveřejněno: 16.03.2020
  • Autor: Bohumil Čáp

Přijato Výkonným výborem ve dnech 9. – 10. března 2020

Výkonný výbor EOK, který se setkal v Bruselu ve dnech 9. – 10. března 2020, vyzval ke klidu po vypuknutí epidemie COVID-19 a vyzval lidi, aby se všude řídili doporučeními příslušných zdravotnických orgánů.

Výkonný výbor uvítal dosud přijatá opatření na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, trvá však na tom, aby byla přijata veškerá další nezbytná opatření k zastavení a omezení šíření viru, jakož i opatření zaváděných za účelem ochrany zdraví a zmírnění ekonomických dopadů této bezprecedentní situace. Vyzýváme úřady, aby převzaly koordinovanější a aktivnější úlohu při naléhavé podpoře ekonomik v celé Evropě. Je nepřijatelné, aby ekonomické břemeno této krize, které bude pravděpodobně mnohem závažnější než finanční krize v roce 2008, spočívalo na veřejných financích, veřejných službách a v konečném důsledku na evropských pracujících. Nesmíme připustit  kvůli krizi COVID-19 další úsporná opatření a škrty.

Musí být zavedena nouzová opatření Evropské komise a dalších orgánů EU včetně Evropské centrální banky a členských států, jako je uvolnění fiskálních pravidel vyplývající z Paktu o stabilitě a růstu a pravidel pro poskytování státní podpory. Zároveň je třeba přijmout následné právní předpisy, které okamžitě uvolní financování EU na pomoc nejhůře postiženým. To musí zahrnovat finanční podporu pracujícím, kteří jsou v karanténě, nemohou do zaměstnání nebo jsou propuštěni v souvislosti s COVID-19. V tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní pozornost pracujícím v nejistých a nestandardních podmínkách, kteří jsou často nemají stejná práva a ochrany jako ostatní pracující.

Výbor zdůraznil prohlubující se obavy z důsledků pro pracující. Mnoho našich členů je v přímém kontaktu s veřejností a proto jim hrozí, že se nakazí chorobou a předají ji ostatním. Musíme zajistit, aby jejich zdraví a bezpečnost byla naší první prioritou. Vyzýváme všechny zaměstnavatele, aby uplatňovali zásady prevence a prováděli veškerá vhodná opatření na ochranu zdraví pracujících na pracovišti, zejména u osob, které jsou samy vystaveny vyššímu riziku, včetně všech zdravotnických pracovníků a pracovnic.

Výbor dále vyzval k přijetí naléhavých opatření, která zajistí, aby všichni pracující, u kterých se projevují příznaky, kteří byli umístěni do karantény a ti, kteří musí zůstat doma, aby se starali o nemocné nebo členy rodiny v karanténě, z nichž většinu tvoří ženy, si mohli vzít volno bez obav ze ztráty zaměstnání nebo příjmu. Na postižené pracující v odvětvích, kde funguje sociální dialog, včetně kolektivního vyjednávání, se bude vztahovat stávající kolektivní smlouva.

To se však netýká stovky tisíc dalších pracujících, včetně těch, kteří nemají mít nárok na nemocenskou, pracující v špatně placených odvětvích nebo v nejistých pracovních situacích, kteří jsou velmi závislí na příjmu z práce. Mohlo by se stát, že někteří pracovníci, bez vlastní viny, si prostě nemohou dovolit se izolovat.

Výkonný výbor nakonec vyzval vlády, aby byly ostražité a zajistily, aby bezohlední zaměstnavatelé nevyužívali COVID-19 k ospravedlnění snižování stavů či hromadného propouštění. Je rovněž nezbytné, aby zaměstnavatelé převzali svůj podíl na finanční zátěži.

Vzhledem k nezbytnosti zamezit šíření nákazy, je nutné, aby pracujícím nebyly přerušeny příjmy kvůli COVID-19. Domníváme se, že je nanejvýš důležité zachovat čistý příjem všech postižených pracujících ve výši, aby byli schopni dále normálně žít.

Epidemie COVID-19 zdůrazňuje potřebu posílit všeobecné systémy veřejného zdraví založené na solidaritě v rámci sociálního modelu EU a závazku ke kvalitním veřejným službám. K zajištění dostatečné úrovně dobře vyškoleného personálu a přístupu ke zdravotní péči pro všechny je zapotřebí více veřejných investic.

Vítáme závazek pružně přistupovat k fiskálním cílům, které EU nedávno oznámila, je však také nezbytná trvalá politická podpora dobře fungujících systémů veřejného zdraví. Potřebujeme, aby členské státy a EU přijaly veškerá nezbytná hospodářská opatření, aby se tato mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví nezvrhla v globální recesi s katastrofálními důsledky pro pracující a jejich rodiny.

V tomto ohledu musí být sociální partneři včas a řádně informováni a konzultováni a to takovým způsobem, aby mohli přispět k zajištění zájmů pracujících, zejména při řešení ad hoc sociálních a ekonomických opatření, která mohou z této krize vyplynout.

  • Zdroj: Odbory.info